1. Serwis Obsługi Klienta

1.1 Przedmiot i cel przetwarzania danych

Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z naszego Serwisu Obsługi Klienta.
Loftmill dokłada wszelkich starań, aby prawo do prywatności było szanowane, w szczególności poprzez dbanie o ochronę danych osobowych, stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapobiegających ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Działania podejmowane przez Loftmill są na poziomie odpowiadającym obowiązującemu prawu, a w szczególności: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) – dalej jako „RODO”.
Administratorem danych osobowych, gromadzonych z wykorzystaniem serwisu Loftmill.com jest Rise.pl Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kurniki 9, 31-156n Kraków; oraz jej obecne i przyszłe spółki zależne. Z naszym inspektorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu @: iod@loftmill.com.
Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza kontaktowego lub telefonicznie. Zgromadzone w tym procesie dane przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania i prośby użytkownika oraz w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi; świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną; korespondowania drogą elektroniczną w innych prawnie uzasadnionych sprawach; zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych; analityki ruchu na stronach internetowych (w tym sieciach społecznościowych) Administratora.
Podstawą przetwarzania danych w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych, dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie lub zapytanie przesłane drogą elektroniczną (przed zawarciem umowy), realizacja umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
Użytkownicy Loftmill mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne. Jednocześnie, Loftmill gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i/lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Prawnie uzasadnionym interesem jest m.in. ochrona systemów informatycznych Administratora, analityka ruchu na stronach internetowych (w tym sieciach społecznościowych).

1.2 Odbiorcy i okres przetwarzania danych

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu oraz pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym.
Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, są lub mogą być podmioty świadczące usługi analityki internetowej, podmioty świadczące usługi hostingu, itp. Dane mogą także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym zakresie, ze względu na charakter danej umowy lub usługi – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, marketingowe, a także pracownikom, pełnomocnikom, itp. Dostęp do danych może również uzyskać następca prawny Administratora.
Dane zostaną automatycznie usunięte po całkowitym przetworzeniu i/lub udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika, jednak najpóźniej po upływie 12 miesięcy. Jeśli użytkownik jest klientem, dane te przechowujemy maksymalnie przez okres współpracy wynikający z zawartej miedzy stronami umowy. Udostępnianie wspomnianych powyżej danych osobowych nie jest przewidziane ani w przepisach obowiązującego prawa, ani w umowie. Jednakże bez podania tych danych przetworzenie zapytania może okazać się niemożliwe.
Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

2. Przetwarzanie danych w ramach wykonywania praw osób, których dane dotyczą

W celu poprawy jakości swoich usług, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Loftmimll.com.

Administrator analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych Użytkowników.

Niezależnie od istniejących danych klienta lub zamówienia, dane dotyczące zapytania przechowujemy oddzielnie w celu realizacji praw osoby, której dane dotyczą, oraz w celu spełnienia obowiązków dokumentacyjnych i weryfikacyjnych (art. 5 ust. 2 RODO). Okres przechowywania danych zależy od odpowiednich wymogów prawnych.

3. Prawa użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Loftmill.com w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać ze wskazanych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@loftmill.com lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W każdej chwili użytkownik może odwiedzić nasz portal prywatności, aby skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą.

4. Pouczenie dotyczące szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@loftmill.com lub odwiedzić nasz portal prywatności.

5. Informacje końcowe

Loftmill nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. Loftmill popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie. Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Loftmill.

Oferta Loftmill będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Loftmill może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie. Korzystając z serwisu Loftmill , Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania albo chciałbyś umówić się na spotkanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48-12-376-42-94

letsgo@loftmill.com

Wypełnij formularz

Napisz do nas