Loftmill dokłada wszelkich starań, aby prawo do prywatności było szanowane, w szczególności poprzez dbanie o ochronę danych osobowych, stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapobiegających ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Działania podejmowane przez Loftmill są na poziomie odpowiadającym obowiązującemu prawu, a w szczególności: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) – dalej jako „RODO”.

Administratorem danych osobowych, gromadzonych z wykorzystaniem serwisu Loftmill.com jest Rise.pl Spółka z o.o. oraz jej obecne i przyszłe spółki zależne. Administrator powołał inspektora danych osobowych (e-mail: malgorzata.gargul@loftmill.com).

Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności, w celu: przesłania odpowiedzi na zapytanie osoby, której dane dotyczą; zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi; świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną; korespondowania drogą elektroniczną w innych prawnie uzasadnionych sprawach; zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych; analityki ruchu na stronach internetowych (w tym sieciach społecznościowych) Administratora. Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy online – treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych usługach. Dane będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych, dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie lub zapytanie przesłane drogą elektroniczną (przed zawarciem umowy), realizacja umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu oraz pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym.

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich przedsięwzięć działających pod marką Loftmill. Loftmill nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe, nie będące własnością firmy Rise.pl oraz strony, do których linki znajdują się w domenie Loftmill.com. Użytkownik, który korzysta ze strony Loftmill.com, akceptuje tym samym zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli w dalszej treści jest mowa o Rise.pl , należy również przez to rozumieć stronę Loftmill.com.

Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

W celu poprawy jakości swoich usług, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Loftmimll.com.

Administrator analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych Użytkowników.

Użytkownicy Loftmill mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne. Jednocześnie, Loftmill gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony.

Loftmill nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. Loftmill popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie. Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Loftmill .

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i/lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Prawnie uzasadnionym interesem jest m.in. ochrona systemów informatycznych Administratora, analityka ruchu na stronach internetowych (w tym sieciach społecznościowych).

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, są lub mogą być podmioty świadczące usługi analityki internetowej, podmioty świadczące usługi hostingu, itp. Dane mogą także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym zakresie, ze względu na charakter danej umowy lub usługi – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, marketingowe, a także pracownikom, pełnomocnikom, itp. Dostęp do danych może również uzyskać następca prawny Administratora.

Może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy. Niniejsze może nastąpić w przypadku m.in., gdy dana usługa świadczona elektronicznie, realizowana jest z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, w szczególności gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej strony. Przekazanie jednak nastąpi tylko wówczas, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane osobowe mogą być ponadto przekazane do serwerów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem m.in. OneDrive, Dropbox, Google Drive, office.com, itp. Usługi te posiadają wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Osobie, która dostarczyła swoje dane osobowe, przysługuje prawo do ich dostępu, do otrzymania kopii danych, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, prawo domagania się przesyłania ich innemu Administratorowi, prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać ze wskazanych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. W każdym przypadku, osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora.

Oferta Loftmill będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Loftmill może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie. Korzystając z serwisu Loftmill , Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania albo chciałbyś umówić się na spotkanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48-12-376-42-94

letsgo@loftmill.com

Wypełnij formularz

Napisz do nas